Intensjon

Nettsiden Levevei™ utforsker forskjellige perspektiver på personlig, relasjonell og samfunnsmessig transformasjon. Det overordnede målet er å bidra til en integrativ og helhetlig forståelse av varierte utviklingsprosser, enten det er snakk om øvelser for personlig transformasjon, eller i sammenheng med omfattende endringer i samfunnet for øvrig.

Den integrative impulsen gjenspeiles i nettsidens inklusive og anerkjennende holdning til alle de ulike perspektivene, metodene og holdningene som eksisterer med tanke på utviklingsarbeid og transformasjonsprosesser. Samtidig skal denne åpenheten ikke gå på bekostning av redaksjonelle prioriteringer, kvalitative vurderinger og saklig kritikk.

Den helhetlige impulsen kan blant annet spores i nettsidens undertittel som vektlegger hele spennet fra det individuelle og personlige, via det relasjonelle og nære, til det kollektive og overordnede. En grunnleggende antakelse er at disse tre dimensjonene på ulike måter spiller inn i hverandre.

Nettsiden har et eksistensielt tilsnitt i den forstand at det søker grunnleggende innsikt i menneskets situasjon på jorda akkurat nå. Hvordan kan vi forstå menneskelig utvikling i relasjon til fortidens og nåtidens impulser og fremtidens potensiale? Denne utforskningen skjer fristilt fra (men også i sammenheng med) politiske ståsted, religiøse/ideologiske overbevisninger og andre merkelapper som måtte være av betydning.

Podcastshowet på denne nettsiden tematiserer og utforsker det overnevnte gjennom intervju og samtale med mennesker fra hele verden, men særlig Norge, Sverige og Danmark. De fleste intervjuene gjøres over Skype, eller ansikt til ansikt.

Artiklene på nettsiden har som hensikt å stimulere til dialog, og artiklene gir lytterne mulighet til å formidle egne tanker og idéer i sammenheng med de temaene som showet utforsker. I løpet av de neste par årene vil det også komme bidrag fra frittstående skribenter.

Nettsiden driftes av James Alexander Arnfinsen som er juridisk og redaksjonelt ansvarlig for alt innhold på siden. Levevei™ drives  som et “not for profit”-prosjekt, så alt innhold er derfor gratis. Nettsidens innhold er forøvrig underlagt Creative Commens lisens.

Kort fortalt, Levevei™ ønsker å:

  • sirkulere perspektiver som kan ha positiv innvirkning på enkeltindivider og samfunnet
  • øke interessen og forståelsen for personlig, relasjonell og samfunnsmessig transformasjon
  • utforske ulike koblinger mellom de tre overnevnte dimensjonene
  • utfordre samfunnsnormer og åpne opp for postkonvensjonelle samfunnsdiskurser
  • utforske hvorvidt det finnes felles prinsipper for varierte utviklingsprosesser
  • løfte frem individer og organisasjoner som ønsker å gjøre en forskjell
  • bidra til fremveksten av global bevissthet

Comments are closed.